свържете се с нас

УСЛУГИ

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите:

1. Преглед на проектната документация по отделните части от специалистите към “Костов и синове” ООД за установяване съответствието й с нормативните изисквания и връщане за доработване на проекта от проектантите, в случай на констатирани пропуски

2. В резултат на положителни становища от специалистите на фирмата, подпечатване (одобряване) на всички части на проекта с фирмен печат на “Костов и синове” ООД, удостоверяващ извършената оценка

3. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, на база на който общинската администрация следва да одобри проектната документация и да издаде Разрешение за строеж в 14-дневен срок.

Строителен надзор при строителството на всички категории строежи:

1. Съставяне на всички необходими строителни книжа за извършвания строеж от неговото начало до въвеждането му в експлоатация

2. Периодичен контрол по изпълнението на строежа и недопускане на съществени отклонения от одобрените проекти

3. Съставяне на окончателен доклад до съответната Община или РДНСК, на база на който се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, респ. Разрешение за ползване.

Други услуги

– Обследване на съществуващи сгради и съставяме Технически паспорти на същите;
– Инвеститорски контрол на всички видове строежи;
– Изработване инвестиционни проекти за всички видове строежи;
– Професионални консултации по всички въпроси в областта на строителството.